Reklamační řád

Reklamační řád

 

1. Kupující je povinný prohlédnout Zboží bezodkladně po doručení objednaného Zboží a v případě, že má doručené Zboží jakékoliv vady ( např. Je doručený v nesprávném množství,kvalitě, je poškozený nebo bylo doručeno jiné Zboží než si Kupující prostřednictvím Objednávky objednal) je Kupující povinný doručené Zboží společnosti After storm s.r.o. písemně nebo osobně reklamovat a Zboží vrátit , nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne, kdy si mohl Kupující doručené Zboří prohlédnout, jestliže má Zboží zjevné vady , nebo ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne ,kdy mohl kupující vady zjistit, jestliže má Zboží skryté vady.

2. V písemné reklamaci je Kupující povinen uvést :

1. Jméno a příjmení Kupujícího ,

2. Číslo Objednávky ( ID Objednávky ),

3. Charakteristiku doručeného a reklamovaného Zboží ,

4. Srozumitelným , konkrétním a jednoznačným způsobem uvést , v čem spočívá vadnost doručeného Zboží.

 

3. Písemná reklamace musí být zřetelně označená jako ,,Reklamace''. V případě , že je zboží reklamováno písemně je Kupující povinný reklamované Zboží zaslat jako balík doručenou zásilkou a to na adresuAfter storm s.r.o. , Světova 523/1, Praha 8. Do balíku jetřeba přiložit fakturu nebo jiný doklad o koupi Zboží a písemnou reklamaci podle bodu 2 tohoto článku.

4. V případě ,že Kupující nereklamuje koupené Zboží za splnění podmínek uvedených v předcházejícím bodě 1 , 2, 3 , 4 nároky z vad zboží Kupujícímu zanikají.

5. Kupující má následovné nároky z vad Zboží:

1. Odstranění vady Zboží opravou Zboží

2. Odstranění vady Zboží doručením chybějícího Zboží

3. Výměna vadného Zboží za bezvadné Zboží

4. Přiměřená sleva z ceny Zboží

5. Odstoupení od smlouvy

7. Způsob jakým se vyřídí reklamace podle předcházejícího bodu 6 určujeAfter storm s.r.o. a to v zásadě podle (i) a nebo (ii) a nebo podle (iii). V případě , že to s ohledem na charkter vady není účelné a nebo dobře možné a nebo to od společnostiAfter storm s.r.o. nemožno sparvedlivě požadovat, má Kupující nárok na vyřízení reklamace podle (iv) a nebo (v), a to podle vlastní volby.

8. After storm s.r.o. informuje Kupujícho o způsobu vyřízení reklamace podle předcházejícího bodu do třech pracovních dní ode dne doručení reklamace , nejpozději však do 30 dnů v odůvodněných případech , a to formou e-mailu doručenoého na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce Zboží.V případě , jakAfter storm s.r.o. informuje

Kupujícího, že reklamace bude vyřízená podle (iv) a nebo (v), má Kupující právo ve lhůtě 5 pracovních dní určit volbu vyřízení reklamace podle jednoho z uvedených způsobů; po marném uplynutí této lhůty určí ve lhůtě 3 pracovních dní způsob vyřízení reklamaceAfter storm s.r.o..

9. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned , v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

10. After storm s.r.o.zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce potvrzení o uplatnění reklamace, a to bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, jestliže potvrzení není možno doručit ihned ( nejpozději však s polečně s potvrzením o vyřízení reklamace podle bodu 11).

11.After storm s.r.o. zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce potvrzení o vyřízení reklamace a to v zásadě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace .

12. Kupující má právo na úhradu nevyhnutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv ze zodpovědnosti za vady, avšak jen za předpokladu, že byla reklamace důvodná.